10/16/10

អត្ដបទជាភាសារខែ្មរ េលីកដំបូង

ទឹកលិចនេៅភ្នំេពញ ែតខ្ងុំវិញទឹកលិចដល់ច្រមុះ ព្រេាះមានការងារសាលា ដល់២ នឹងកាលបរិចេ្ឆទគឺ អាទិត្យក្រេាយនេះឯង

១ ឥឡូវមានតែរៀនអត់ឈប់ទេ េគងតិច
២ អាន មិនចេះឈប់
៣ ែក ហេីយ កែទៀត
៤ សង្ឃឹមថាអាចជាប់ចុះ េលាកអេីយ

សូមទេាស អក្សរខែ្ង ខ្ងុំមិនទាន់ល្ផនេៅេឡីយ

ខាងក្រេាមនេះគឺរូបភាពក្នុងបណ្ណាល័យ1 comment:

Anonymous said...

You did very good job posting your school life. I want to do the same but I don't have time. You seem to be busy but still have time to post. Your student life is not so different from mine. It is busy all the time. Sleep late till 3am. Here I am in the US.