10/18/10

នឹកមែនទែន


IMG_8201, originally uploaded by Kuji Xaya.

អត់ដឹងកាលបានសាលាចប់ឆាប់ៗ និងទេៅដេីរលេងអេាយបាស់សក់ម្តង សូសូ

3 comments:

វិចិត្រ said...

why the man in the figure has 3 legs? :D

Luorii Pinkii said...

nerk bong morng, rath?

Rath said...

yes i do indeed :)