11/2/10

អថ្សុកពេកក៏ថតរូបលេងទេៅ


ពេលអត់ស្តាប់គ្រូ

ខេាអាវកីឡា
សង្សាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តរូបទេ ប៉ុែន្តខ្ញុំចូលចិត្ត ហាហា!!

សង្សាខ្ញុំចូលចិត្តរូបនេះ និងអាវនេះ
ការតែងខ្លួនបែបថ្មីអាវគូ!!

1 comment: