3/26/12

កន្លែងដដែល ញាំុបាយកន្លែងដដែល គឺជាកន្លែងដដែលជាមួយអារម្មណ៍ដដែលសែនច្របូកច្របល់។ 

1 comment:

Sylyvann said...

Same old same old you... never sound happy! chill out!!!